Telefoon

06 – 4444 3047
info@topmaatcoaching.nl

Tjarda Hoekstra

LVSC registercoach
LVSC erkend supervisor

Klachtenprocedure De klachtenprocedure van LVSC betreft de reikwijdte van de gedragscode. De gedragscode heeft betrekking op de professionele activiteiten van leden van de LVSC en beoogt de kwaliteit van supervisie/coaching, zoals uitgevoerd door supervisoren/coaches ten overstaan van hun supervisanten/cliënten en ten overstaan van de organisaties, waarmee deze supervisoren/coaches een overeenkomst hebben, te garanderen. De gedragscode is niet van toepassing op werkbegeleiding, consultatie of andere begeleidingsactiviteiten die niet als supervisie of coaching kunnen worden aangemerkt. Klachten die andere werkzaamheden dan zoals bovenstaand genoemd (supervisie en/of coaching), worden niet ontvankelijk verklaard en teruggestuurd of vernietigd door medewerker van het uitvoerend bureau. Klachten worden, gezien de privacy, uitermate vertrouwelijk behandeld. Punt 1 1.1 Een ieder kan een klacht indienen tegen een lid van de LVSC met betrekking tot overtreding van de gedragscode van de LVSC. 1.2 De klacht wordt ingediend door middel van een brief of e-mailbericht aan het bestuur van de LVSC via het bureau. 1.3 De klacht bevat in ieder geval de naam en het adres van de klager en de beklaagde, een omschrijving van de gedraging die de beklaagde wordt verweten, en alle stukken die op de klacht betrekking hebben. 1.3 De klacht kan worden ingediend door de klager zelf, of door zijn advocaat, of door een gemachtigde die beschikt over een schriftelijke volmacht van de klager die gelijk met de klacht wordt meegezonden. 1.4 Het bestuur van de LVSC zendt via het bureau klager binnen 2 weken een bevestiging van de klacht en stuurt binnen diezelfde termijn een afschrift aan de beklaagde. 1.5 Ook het bestuur van de LVSC kan ambtshalve een klacht indienen tegen een lid van de LVSC wegens schending van de gedragscode. Punt 2 2.1 Het bestuur van de LVSC stuurt via het bureau de klacht eerst naar de vertrouwenscommissie, tenzij de klager en/of de beklaagde aangeven dat zij afzien van bemiddeling door de vertrouwenscommissie, in welk geval de klacht direct wordt doorgestuurd naar het College. 2.2 Een klacht van het bestuur of een klacht tegen een lid van het bestuur wordt ook direct doorgestuurd via het bureau naar dan wel ingediend bij het College. 2.3 De vertrouwenscommissie bestaat uit 3 geregistreerde begeleidingskundigen. Deze worden op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering benoemd voor een Klachtenprocedure LVSC februari 2016 2 periode van maximaal 5 jaar. Zij kunnen aansluitend eenmaal voor een tweede periode van 5 jaar worden herbenoemd. 2.4 De vertrouwenscommissie tracht de klacht in der minne te schikken tenzij de klacht op grond van punt 2.1 of 2.2 direct naar het College wordt doorgestuurd. 2.5 Is 4 maanden na de indiening van de klacht geen minnelijke schikking bereikt of wenst klager en/of beklaagde en/of de vertrouwenscommissie de bemiddeling te beëindigen dan wordt de bemiddeling door de vertrouwenscommissie als beëindigd beschouwd. 2.6 Als de bemiddeling niet is geslaagd dan kan klager of het bestuur de klacht doorsturen naar het College. Punt 3 3.1 De klacht is niet meer ontvankelijk als de gebeurtenis die de aanleiding vormt voor de klacht meer dan 2 jaar geleden heeft plaatsgevonden. 3.2 Als de begeleiding van klager door de beklaagde na die gebeurtenis is voortgezet dan wordt deze vervaltermijn verlengd met 2 jaar vanaf de beëindiging van deze begeleiding met dien verstande dat er een absolute vervaltermijn geldt van 5 jaar na de gebeurtenis. Punt 4 4.1 Het College stuurt een ontvangstbevestiging aan de klager. Het College kan de klager verzoeken om aanvullende informatie of een nadere toelichting, of om de toezending van stukken die naar het oordeel van het College nog ontbreken. 4.2 Het College kan klachten die kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond zijn, of klachten die naar haar oordeel kennelijk van onvoldoende gewicht zijn zonder verdere behandeling bij met redenen omklede beslissing afwijzen. Punt 5 5.1 Zodra de klacht gereed is voor de behandeling stuurt het College de klacht met alle nagekomen stukken door naar de beklaagde met het verzoek binnen 4 weken een verweerschrift in te dienen. Indien nodig kan het College deze termijn nog 1 keer verlengen met maximaal 4 weken. 5.2 Tegelijkertijd worden klager en beklaagde ingelicht over de samenstelling van de kamer die de klacht zal behandelen en verzocht om opgave te doen van de verhinderdata van partijen en hun gemachtigden. 5.3 Partijen kunnen zich ter zitting laten bijstaan door een advocaat of gemachtigde. 5.4 Het College stelt de datum, het tijdstip en de plaatst van de mondelinge behandeling vast waarbij zij zoveel mogelijk rekening houdt met die verhinderdata. 5.5 De behandeling kan ook plaatsvinden in de avonduren of het weekend. 5.6 Klager en beklaagde worden door het College bij aangetekend schrijven of bij emailbericht opgeroepen voor de mondelinge behandeling. Punt 6 6.1 Partijen dienen aanvullende stukken uiterlijk 1 week voor de mondelinge behandeling aan het College toe te zenden met een kopie aan de andere partij. Stukken die nadien worden ingezonden kunnen door het College buiten beschouwing worden gelaten. Punt 7 7.1 De mondelinge behandeling is besloten, tenzij de Voorzitter gemotiveerd besluit de zitting openbaar te doen zijn. 7.2 Beide partijen worden tijdens de mondelinge behandeling voldoende in de gelegenheid gesteld om hun standpunten nader toe te lichten en te reageren op de standpunten van de andere partij. Klachtenprocedure LVSC februari 2016 3 Punt 8 8.1 Het College doet zo spoedig mogelijk na de mondelinge behandeling uitspraak en in ieder geval binnen 6 weken na de mondelinge behandeling en zendt die per gewone post naar beide partijen en het bestuur. 8.2 Indien een klacht gegrond wordt verklaard dan kan het College de volgende sancties opleggen: - gegrond verklaring zonder oplegging van een maatregel - een waarschuwing - een berisping - doorhaling van de registratie - beëindiging van het lidmaatschap van de LVSC 8.3 Het College kan deze sancties voorwaardelijk opleggen en daar de voorwaarden aan verbinden die het College geboden acht. 8.4 Het College kan ook besluiten dat de uitspraak geanonimiseerd of met de naam van de beklaagde openbaar wordt gemaakt.

topmaat-logo.png

Tjarda Hoekstra
LVSC registercoach
LVSC erkend supervisor
info@topmaatcoaching.nl
06 – 4444 3047
KvK nr: 56616805

© 2024 TOPmaat Coaching.

Search