Telefoon

06 – 4444 3047
info@topmaatcoaching.nl

Tjarda Hoekstra

LVSC registercoach
LVSC erkend supervisor

Privacyverklaring TOP maat coaching

Inleiding

TOP maat coaching respecteert de privacy van haar cliënten, opdrachtgevers en netwerkpartners en doet er daarom alles aan om persoonlijke gegevens zorgvuldig, vertrouwelijk te behandelen en naar beste kunnen te beveiligen. Deze privacyverklaring informeert u hoe TOP maat coaching omgaat met de persoonsgegevens die verwerkt en opgeslagen worden.

Toestemming

TOP maat coaching verwerkt persoonsgegevens met toestemming van betrokkenen. Het gaat om gegevens die verstrekt worden door de cliënt en/of de opdrachtgever en die nodig zijn om de dienstverlening soepel en efficiënt te kunnen laten verlopen.

Netwerkbeheer

Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van commerciële doeleinden en daarmee het voortbestaan van TOP maat coaching, hieronder vallen gegevens van potentiële nieuwe opdrachtgevers en netwerkcontacten die nodig zijn om contact te kunnen leggen en onderhouden.

Verwerking van persoonsgegevens

TOP maat coaching houdt zoveel mogelijk rekening met data minimalisatie en komt daarmee uit op de volgende persoonsgegevens die echt nodig zijn om de dienstverlening naar wens te kunnen laten verlopen.

 • Naam
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer
 • Functie (t.b.v. herregistratie St!R)
 • Herleidbare indirecte persoonsgegevens die in de contractering voorkomen onder de kopjes ‘aanleiding’ en ‘gewenste uitkomsten’. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het geslacht van de cliënt, bij het gebruik van persoonlijke voornaamwoorden.
 • Overige persoonsgegevens die de cliënt verstrekt in het kader van de begeleiding (gespreksverslagen)

Doeleinden

 • Kunnen communiceren via het contactformulier van de website, bellen mailen en appen in het kader van de dienstverlening en follow up
 • Contact leggen, afstemmen, verbeteren en evalueren van de dienstverlening
 • Contractering
 • Facturering
 • Nakomen wettelijke verplichting (belasting dienst, verzekering)
 • Informeren en onderhouden contacten met netwerk- en ketenpartners en relaties
 • Nakomen herregistratie eisen (St!R en LVSC)

Grondslagen

 • Ten behoeve van de uitvoering van overeenkomsten verwerkt TOP maat coaching naam, telefoonnummer, e-mailadres en functie van cliënt en opdrachtgever. In de facturering worden naam, aantal consulten en de door de organisatie aangegeven codering en adressering verwerkt.
 • In het kader van herregistratie eisen van de St!R worden naam en functie (steeds met toestemming van betrokkene) verwerkt.
 • Vanuit gerechtvaardigde commerciële belangen verwerkt TOP maat coaching, telefoonnummers, e-mailadressen en functies van netwerkpartners, prospects en opdrachtgevers.

Delen met derden

In principe deelt TOP maat coaching geen informatie met derden.

Uitzonderingen:

 • Delen van persoonsgegevens met bijvoorbeeld opdrachtgever, mede supervisanten, of deelnemers aan groepscoach- of supervisietrajecten, na uitdrukkelijke toestemming of op verzoek van betrokkenen.
 • Opdrachtgevers ontvangen een contract en in enkele gevallen een evaluatie of eindrapportage, na af- en instemming van de cliënt.
 • Bij een wettelijke verplichtingen zal TOP maat coaching voldoen aan de eisen, daarbij rekening houdend met data minimalisatie.

Verwerking gegevens buiten de EU

 • Bij gebruik van Google Analytics, of bijvoorbeeld LinkedIn kunnen gegevens buiten de EU worden opgeslagen. Deze partijen committeren zich aan de Europese privacy wetgeving.

Bewaartermijn

TOP maat coaching zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan nodig is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring genoemd zijn.

Na afronding (dit is aansluitend aan de follow up die gewoonlijk een half jaar na een traject plaatsvindt) wordt het dossier geanonimiseerd.

Wanneer cliënten aangeven binnen een periode van vijf jaar mogelijk terug te willen keren voor een vervolg coach- of supervisietraject wordt in goed overleg de follow up periode verlengd. Op deze manier kan bij een eventueel vervolgtraject de draad gemakkelijk opgepakt worden en kan er zicht ontstaan op de rode lijnen in de ontwikkeling op de langere termijn. (permanente educatie)

Beveiligen persoonsgegevens

TOP maat coaching heeft maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.  Mocht u toch het idee hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Tjarda Hoekstra.

Beleid bij datalekken

Bij verlies, diefstal of misbruik van persoonsgegevens maakt TOP maat coaching melding volgens het stappenschema zoals dat is vastgelegd in de Meldplicht Datalekken.

Recht op inzage, correctie, wissing

Contracten en eindrapportages worden altijd voorgelegd aan de cliënt ter inzage, correctie, goedkeuring en ondertekening. Cliënten hebben daarnaast ook het recht en de mogelijkheid om de rest van het dossier (gespreksverslagen) in te zien, te corrigeren, of te laten verwijderen.

Website en cookies

De website gebruikt geen cookies.

Contact
Heeft u vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot deze privacyverklaring?

Neem dan contact op met:

TOP maat coaching

Tjarda Hoekstra

06 – 4444 3047

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

topmaat-logo.png

Tjarda Hoekstra
LVSC registercoach
LVSC erkend supervisor
info@topmaatcoaching.nl
06 – 4444 3047
KvK nr: 56616805

© 2024 TOPmaat Coaching.

Search